Monday 25 Nov Mon 25 Nov
Tuesday 26 Nov Tue 26 Nov
Wednesday 27 Nov Wed 27 Nov
Thursday 28 Nov Thu 28 Nov
Friday 29 Nov Fri 29 Nov
Saturday 30 Nov Sat 30 Nov
Sunday 01 Dec Sun 01 Dec
 
Tai Chi 09:00 - 10:00  
Tai-Chi/Chi-Quong 09:00 - 11:30  
 
Personal Training 16:00 - 19:00 Tinus Lustig 
Boxing, sparring 19:00 - 20:00 Tinus Lustig 
Boxing, sparring 19:00 - 20:00 Tinus Lustig 
Tai-Chi/Chi-Quong 19:00 - 21:00  
 
Fitboxing 20:15 - 21:15  
Personal Training 08:00 - 12:00 Tinus Lustig 
 
 
 
Personal Training 16:00 - 18:00 Tinus Lustig 
Fitboxing 19:00 - 20:00  
 
 
 
Fitboxing 20:15 - 21:15  
 
 
 
 
Personal Training 16:00 - 19:00 Tinus Lustig 
Boxing, sparring 19:00 - 20:00 Tinus Lustig 
Boxing, sparring 19:00 - 20:00 Tinus Lustig 
Tai-Chi/Chi-Quong 19:00 - 20:45  
Tai-Chi/Chi-Quong 19:00 - 20:30  
Fitboxing 20:15 - 21:15  
 
 
 
 
Personal Training 16:00 - 18:00 Tinus Lustig 
Fitboxing 19:00 - 20:00  
 
 
 
Fitboxing 20:15 - 21:15  
Personal Training 08:00 - 12:00 Tinus Lustig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitboxing 09:00 - 10:00 Tinus Lustig 
 
Personal Training 10:00 - 13:00 Tinus Lustig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitboxing 10:00 - 11:00 Tinus Lustig